Steinway Hall Concert Tour 2013: San Antonio, TX

Steinway Hall Concert Tour 2013

September 9, 2013

San Antonio, Texas